Franko Tummers – Tenorhorn

Wil Boessen – Trompet

Bart Kessels – Trompet

Manuel Kikken – Bastuba

Martin Loznik – Accordeon

Hans Zeegers – Drums

Ad Meisen – Zang

Brigitte Swinnen – Zang